Regulamin

Regulamin

REGULAMIN GRUPY ZAKUPOWEJ

GRUPY PROPHARMA

1. Definicje

Niniejszy regulamin został przygotowany w celu uregulowania zasad uczestnictwa aptek ogólnodostępnych w Grupie Zakupowej ProPharma.

Definicje stosowane w Regulaminie:

• Organizator - administratorem serwisu jest ProPharma Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Obrzeżna 5, 02-961 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000580595, NIP 5213709340 REGON 362736870,  której kapitał zakładowy wynosi 10.000.00 zł.

• Uczestnik - apteka ogólnodostępna zarejestrowana w Grupie Zakupowej Grupy ProPharma.

• Regulamin - przedmiotowy dokument normujący przywileje, prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora.

• Grupa Zakupowa - zorganizowana inicjatywa Organizatora w celu poprawy

warunków handlowych dla towarów nabywanych przez Uczestnika.

• Platforma Zakupowa - serwis internetowy za pomocą którego Organizator przedstawia oferty rabatowe uczestnikom, znajdujący się pod adresem

www.grupapropharma.pl

2. Zasady uczestnictwa

1. Przedmiotem usługi Organizatora jest umożliwienie zakupu towarów przez Uczestnika, na warunkach korzystniejszych niż w ofertach kierowanych do aptek rynku tradycyjnego

2. Uczestnictwo w Grupie zakupowej ProPharma jest bezpłatne.

3. Apteka staje się uczestnikiem Grupy zakupowej ProPharma z chwilą aktywacji przez

Organizatora konta na Platformie Zakupowej lub przyłączenia Apteki do grupy w wybranej Hurtowni.

4. Uczestnik Grupy zakupowej ProPharma zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji, koncepcji i procedur opracowanych w ramach Grupy zakupowej ProPharma.

5. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 Ze zm.) w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, marketingowych, zamówieniowych oraz wyraża zgodę na otrzymywanie ofert oraz wszelkich informacji na adres mailowy oraz telefonicznie.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych dotyczących adresu apteki oraz danych sprzedażowych w celu realizacji zamówień oraz promocji na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgodnie także z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Organizator programu może wyłączyć z uczestnictwa aptekę po uprzednim

poinformowaniu o tym fakcie Uczestnika. Wyłączenie z uczestnictwa może nastąpić na skutek podejmowania przez Uczestnika czynności, które mogą działać na szkodę

Organizatora lub w wypadku braku aktywności zakupowej Uczestnika trwającej powyżej 3 (trzech) miesięcy kalendarzowych.

8. Uczestnik udziela pełnomocnictwa dla Organizatora do działania w imieniu i na jego rzecz, w zakresie do podejmowania działań zmierzających do wspólnego wdrażania i przygotowywania akcji informacyjnych, negocjowania warunków współpracy handlowej z producentami i hurtowniami.

9. Organizator ma prawo zaniechać aktywacji nowo rejestrującej się apteki na platformie bez podania przyczyny.

3. Obowiązki Organizatora

• Organizator zobowiązuje się do:

• negocjowania warunków współpracy z producentami i hurtowniami,

• umożliwienia zakupu we wskazanych przez Organizatora hurtowniach

farmaceutycznych wszystkich preparatów znajdujących się w ofertach

wynegocjowanych z dostawcami.

• Organizatora zobowiązuje się pomocy przy rejestracji w Hurtowniach Farmaceutycznych do których Uczestnik wyrazi chęć przyłączenia.

4. Obowiązki Uczestnika

• Uczestnik zobowiązuje się do:

• współpracy z Organizatorem mającej na celu polepszenie efektywności działań, Grupy Zakupowej ProPharma

• przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa

• współpracy celem należytego wykonywania obowiązków Organizatora i Uczestnika,

• udzielania Organizatorowi niezbędnych informacji dotyczących funkcjonowania Apteki

5. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną

powiadomieni drogą elektroniczną.

3. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2016r.

ProPharma Solutions sp. z o.o.
Ul. Obrzeżna 5 02-961 Warszawa

NIP 5213709340  REGON 362736870
KRS 0000580595

2018 ProPharma Solutions sp. z o.o. | Polityka Prywatności